آفات و چالش های هویت دانشجویی و راهکارهای مقابله با آن

 پرینت 
نویسندگان
دکتر مهدی اکبرنژاد، دانشجوی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
امیر فتاحی، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
زرین تاج محمدی، کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیرازمنابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه ایلام، 1392