پژوهش ها و مطالعات

ارتباط افسردگی و اضطراب با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

چکیده
پژوهش حاضر، به مقایسۀ افسردگی و اضطراب نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت دارند با نوجوانان عادی شهر رشت پرداخته شده است. تعداد 260 دانش­آموز پسر مقاطع دبیرستان و پيش‌دانشگاهي شهر رشت با استفاده از روش نمونه­گيري تصادفی برای این مطالعه انتخاب شدند. از پرسشنامه سلامت عمومی(خرده مقیاس افسردگی و اضطراب)، (GHQ) و پرسشنامه اعتياد به اينترنت یانگ (IAS)، استفاده شد. نتايج نشان داد که بین نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت دارند در مقایسه با نوجوانان عادی در مؤلفۀ­های اضطراب و افسردگی تفاوت معناداری وجود داشت. گروه اول در مقایسه با گروه دوم، در هر دو مؤلفۀ مذکور نمرۀ بالاتری کسب کردند. نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت دارند در مقایسه با نوجوانانی که اعتیاد به اینترنت ندارند از افسردگی و اضطراب بیشتری برخوردارند
واژه­های کلیدی: اعتیاد به اینترنت، افسردگی،  اضطراب،  نوجوانان

 

Depression and anxiety associated with Internet addiction in adolescents
Abstract
The present study was compared depression and anxiety of Internet addicted adolescents with normal adolescents in Rasht. 260highschoolboy students and college boy students were randomly selected for this study. The General Health Questionnaire (GHQ) (anxiety and depression subscale) and Young's Internet Addiction Scale (IAS)were used. Results showed, there was a significant difference between anxiety and depression of Internet addiction adolescents and normal adolescents. The first group got the higher scores on both of these components. Adolescents who were addicted to Internet in comparison with those who do not have Internet addiction had higher depression and anxiety
Keywords: Internet addiction, depression, anxiety, adolescents

نویسندگان

سید امید ستوده ناورودی، محمدرضا عبدی ، فاطمه پورآقا رودبرده

 کارشناس ارشد مشاوره خانواده، صدای مشاور بهزیستی گیلان

 دانشجوی دکتری روان شناسی تربیتی، مدرس دانشگاه

منابع

اولین کنگره رفتارهای پرخطر دانشگاه خوارزمی سال 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید