پژوهش ها و مطالعات

اولویت سنجی فرصت ها و چالش های فرهنگی- فراغتی دانشجویان مقیم خوابگاه و ایجاد خوابگاهی پاک

چکیده
با توجه به اینکه محیط خوابگاه های دانشجویی مشکلاتی دارد و دانشگاه پاک بایستی خوابگاه پاک داشته باشد، پژوهش حاضر به بررسی اولویت های فرهنگی– فراغتی دانشجویان مقیم خوابگاه پرداخته است. پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی – تحلیلی با شیوه همبستگی است که جامعه آماری آن کلیه دانشجویان خوابگاهی (دختر و پسر) دانشگاه فردوسی مشهد در سال 90-1389 بودند، که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و براساس تخصیص مناسب با استفاده از تعداد 200 دانشجو (80 پسر و 120 دختر) انتخاب شده و سلامت روان دانشجویان با استفاده از نسخه 28 سوالی پرسشنامه سلامت روان عمومی  (GHQ) و اطلاعات مربوط به متغیرهای رضایتی، متغیر های روانی، میزان استفاده از فعالیت های فوق برنامه، و اطلاعات مربوط به دغدغه ها و نگرانی های دانشجویان با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته گردآوری شدند. داده ها پس از جمع آوری، وارد نرم افزار SPSS گردید. پس از ویرایش و کدگذاری مجدد در نرم افزار، آماره های توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی (بخش ج پرسشنامه) و در نهایت آزمون فریدمن (جهت اولویت بندی) گرفته شد. نتایج نشان از اولویت های سالم و مناسب در محیط های خوابگاه می باشد.
 

کلید واژگان:
سلامت روانی، فعالیت های فوق برنامه، اوقات فراغت، خوابگاه دانشجویی

نویسندگان
حمید مسعودی و صدیقه مسعودی
کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی و دانشجوی کارشناسی علوم اجتماعی دانشگاه الزه

منابع
دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه الزهرا، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید