پژوهش ها و مطالعات

رابطه هویت و آمادگی برای اعتیاد در زنان

چکیده

 زمینه و هدف: عرضه و سوء مصرف مواد مخدر، به طور عمده تک جنسیتی (مردانه) به سمت دو جنسیتی شدن پیش می رود. در دهه های اخیر، نرخ رشد اعتیاد در میان زنان ایرانی به مراتب بیش از مردان بوده و در برخی پژوهش ها تا حدود دو برابر شده است. هدف مطالعه حاضر، شناخت اختلالات و آسیب های هویتی و رابطه آن با گرایش به سوء مصرف مواد مخدر توسط دختران و زنان است.
 
روش: این پژوهش نوعی پیمایش زمینه یاب و پیشگو در میان 384 نفر نمونه از دختران دانشجوی دانشگاه های دولتی و آزاد اسلامی  شهر تهران به صورت تصادفی است. ابزار پژوهش در چارچوب رویکرد هویت مدار  آندرسون و سنجش متغیر آمادگی برای اعتیاد، با استفاده از مقیاس جهانی استاندارد شده مقیاس ایرانی آمادگی برای اعتیاد IAPS است. از آزمون F و تحلیل رگرسیون برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده به عمل آمده است.
 
یافته ها: قریب 40% دانشجویان مورد بررسی از آمادگی برای اعتیاد در حد متوسط و بالا برخوردار بوده و حدود 80%  آنان از آسیب های هویتی ( هویت آزار دهنده و فقدان کنترل  هویت) ناشی از زندگی در شرایط تبعیض و طرد اجتماعی مزمن، در رنج اند.
 
نتیجه گیری: نتایج تحلیل های پیشرفته آماری مؤید تأثیر و مداخله جدی متغیرهای مطرح در مدل نظری و قابلیت های بالای آن در تبیین و پیشگویی گرایش به اعتیاد در گروه های پر خطر، از جمله زنان، در جامعه ایران است.
 
کلید واژه ها: آمادگی برای اعتیاد، هویت آزار دهنده، فقدان کنترل هویت، طرد اجتماعی، زنان، دانشجویان.

 

نویسندگان

مریم قاضی نژاد
 استادیار جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

الهام ساوالان پور
کارشناس ارشد علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا

منابع

دومین جشنواره دانشگاه پاک، دانشگاه الزهرا، 1392

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید