بخش دانشگاهی

  

کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول


   

     

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر در دانشگاه ارومیه

 

     

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

  

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه مازندران

Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Image is not available
etiad.jpg
photo_2019-02-08_18-43-00.jpeg
Slider