بخش دانشگاهی

  

کارگاه آموزشی پیشگیری از سوء مصرف الکل در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول


   

     

کارگاه آموزشی پیشگیری از مصرف سیگار، قلیان و مواد مخدر در دانشگاه ارومیه

 

     

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

  

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی با رویکرد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دانشگاه مازندران