اصول پیشگیری از اعتیاد در میان کودکان و نوجوانان(برنامه ریزی)

جامعه چگونه می تواند برنامه پیشگیری مبتنی بر تحقیق را فراهم آورد؟

اولین قدم در برنامه ریزی جهت پیشگیری از سوءمصرف مواد، ارزیابی انواع مشکلات مرتبط با مواد در درون جامعه و تعیین میزان عوامل خطر تاثیر گذار بر مشکلات است. نتایج چنین ارزیابی هایی     می تواند در بالا بردن آگاهی از ماهیت و اهمیت مشکلات جامعه مورد استفاده قرار گیرد و راهنمای  انتخاب برنامه های پیشگیری باشد.

سپس، ارزیابی آمادگی جامعه برای پیشگیری می تواند به تعیین قدم های موردنیاز اضافی در آموزش افراد جامعه قبل از عرضه برنامه های پیشگیرانه کمک کند. بعد، لازم است برنامه های کنونی مرور شود تا منابع و شکاف های موجود در پرداختن به نیازهای جامعه تعیین و منابع اضافی شناسایی گردد.

در نهایت، طرح می تواند از نظرات کارشناسانه سازمان های مرتبط با جوانان بهره مند شود. برگزاری جلسه با رهبران سازمان هایی که به جوانان خدماتی ارائه می دهند، می تواند برای جلب آرا و منابعی که به تحقق برنامه های تحقیق محور کمک می کند، صحنه را آماده سازد.

 

طرح جامعه

تحقیقات پیشگیری پیشنهاد می کنند که یک طرح جامعه با ساختار خوب دارای ویژگی های زیر است:

 • مشکلات خاص مرتبط با مواد و دیگر مشکلات کودکان و جوانان را در جامعه شناسایی کند؛
 • بر منابع موجود تکیه کند (مثلا، برنامه های اخیر پیشگیری از سوءمصرف مواد)؛
 • در انتخاب و تحقق بخشیدن به برنامه و راهبردهای پیشگیرانه، اهداف کوتاه مدت داشته باشد؛
 • جهت دسترسی به منابع و طرح ها در آینده، اهداف دراز مدت داشته باشد؛ و
 • ارزیابی مستمر برنامه پیشگیرانه را شامل شود.

                             

 جامعه چگونه می تواند از اصول پیشگیری در طرح پیشگیری استفاده کند؟

اصول پیشگیری، راهنما و حامی خوبی در انتخاب و انطباق برنامه های پیشگیرانه موثر و مبتنی بر تحقیق، جهت دستیابی به نیازهای خاص جامعه است. برای مثال، اصل سوم یادآور می شود که یک طرح، چگونه باید بر مشکلات مرتبط با مواد در جامعه توجه کند و برای این کار چه قدم هایی را      می تواند بردارد. اصل پنجم، محتوای برنامه خانواده محور را توضیح می دهد.

اصول، راهنمای طراحان جامعه در انتخاب بهترین برنامه پیشگیری و فراهم نمودن بهترین راهبرد برای موثر بودن این برنامه ها است. با این روش ، والدین، مربیان و رهبران جامعه می توانند طراحی کنند که هر برنامه ای چگونه، کی و کجا اجرا شود.

جامعه چگونه می تواند میزان خطر سوءمصرف مواد را ارزیابی کند؟

در ارزیابی میزان خطر درگیری جوان با سوءمصرف مواد مهم است که:

 • ماهیت و گستردگی الگوها و گرایش های سوءمصرف مواد اندازه گیری شود؛
 • داده های عوامل خطر و محافظت کننده از طریق جامعه جمع آوری گردد؛ و
 • تلاش های پیشگیرانه در دست اقدام شناسایی شود.

مشاوره با رهبران کلیدی جامعه نیز جهت درک فرهنگ جامعه مهم است. محققان ابزار بسیاری را برای ارزیابی میزان گستردگی مشکلات مواد تدارک دیده اند که در دسترس طراحان جامعه قرار دارد. این ابزار پرسشنامه های قابل دسترس عموم و داده های موجود در سطح جامعه را شامل می شود.

آیا جامعه برای پیشگیری آمادگی دارد؟

شناسایی میزان جدیت خطر در یک جامعه، همیشه به معنی آمادگی جامعه برای مقابله با آن نیست. بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از جوامع کوچک، محققان 9 مرحله را در آمادگی جامعه شناسایی کرده اند که می تواند راهنمای طرح پیشگیری باشد. وقتی طراحان پیشگیری بفهمند که جامعه در چه مرحله ای است، می توانند قدم بعدی را در جهت شروع برنامه های پیشگیری بردارند.

 

ارزیابی میزان آمادگی جامعه

مراحل آمادگی

پاسخ جامعه

ایده ها

 1. عدم آگاهی

تاب آوری متوسط در برابر سوءمصرف مواد

خلق انگیزه، دیدار با رهبرانی که با مسائل مربوط به پیشگیری از سوءمصرف مواد درگیرند، استفاده از رسانه ها برای شناسایی مشکل و صحبت درباره آن، تشویق جامعه برای اینکه سوءمصرف مواد را مشکل جامعه ببیند، شروع طرح اولیه.

 

 1. انکار

اتفاقی نیفتاده، کاری نمی توان کرد

 1. آگاهی مبهم

آگاهی بدون انگیزه

 1. پیش طراحی

آگاهی رهبران، انگیزه تا حدودی

 1. آمادگی

رهبری و تصمیم گیری فعال

همکاری؛ایجاد طرح هایی برای برنامه های پیشگیرانه از طریق ائتلاف و دیگر گروه های جامعه

 1. شروع اقدام

استفاده از داده ها در جهت حمایت از فعالیت های پیشگیرانه

شناسایی و به اجرا گذاشتن برنامه های مبتنی بر تحقیق

 1. تثبیت

حمایت عمومی جامعه از    برنامه های موجود

ارزیابی و بهبود برنامه های در دست اقدام

 1. تحکیم/تعمیم

تصمیم گیری درجهت بهبود و گسترش برنامه ها

نهادینه کردن و گسترش    برنامه ها

 1. تخصصی شدن

عالم شدن جامعه به مشکلات مرتبط با دارو، پذیرش          راه حل ها

گذاشتن برنامه هایی با اجزاء متعدد، مناسب همه مخاطبان

 چگونه می توان به جامعه در به اجرا گذاشتن برنامه های پیشگیرانه مبتنی بر تحقیق انگیزه داد؟

روش های مورد نیاز در انگیزاندن به مرحله آمادگی جامعه بستگی دارد. یک روش مهم در تاثیر گذاری بر تغییرات جامعه، ایجاد ائتلاف فعال ضد – مواد در جامعه است. ائتلاف های ضد – مواد جامعه      می توانند همایش هایی گسترده در سطح جامعه برگزار، فعالیت های آموزش عمومی ایجاد و حامیانی برای راهبردهای پیشگیری از سوءمصرف مواد جذب کنند. ائتلاف ها می بایست برای تقویت آثار راهبردهای مشکلات مرتبط با مصرف مواد درجامعه، بر اجرای برنامه ها و رویکردهای تحقیقی و آزمایش شده متمرکز باشند.

تحقیقات نشان داده اند که رسانه می تواند آگاهی عمومی را نسبت به مشکلات مواد و پیشگیری از سوء مصرف مواد در میان جمعیت خاص بالا ببرد.

جامعه چگونه می تواند موثر بودن برنامه های پیشگیری جاری را ارزیابی کند؟

بسیاری از جوامع فرایند ارزیابی را با مرور برنامه های پیشگیری کنونی تعیین می کنند:

 • چه برنامه های مناسبی در جامعه وجود دارد؟
 • آیا استانداردهای مشخصی به کار گرفته شده است تا برنامه ها را درحین ایجاد بیازماید؟
 • آیا برنامه ها با نیازهای جامعه هماهنگ اند؟
 • آیا برنامه های طراحی شده به مورد اجرا گذاشته شده اند؟
 • چند در صد از جوانان در معرض خطر، تحت پوشش برنامه قرار گرفته اند؟

یکی دیگر از رویکردهای ارزیابی، دنبال کردن مسیر داده ها در طول زمان در زمینه سوءمصرف مواد درمیان دانش آموزان مدارس، نرخ گریز از مدرسه، محرومیت از مدرسه، زندانی شدن ناشی از سوءمصرف مواد و پذیرش های اورژانس مرتبط با سوءمصرف مواد است. دادهای بدست آمده از ارزیابی های سوءمصرف مواد در جامعه می تواند بعنوان خط پایه ای در اندازه گیری تغییر به کار رود. از آنجائیکه مشکلات مربوط به سوءمصرف مواد به مرور زمان تغییر می کنند، ارزیابی های دوره ای می توانند تضمین کننده برنامه هایی باشند که نیازهای جامعه را برآورده می کنند.

 

جعبه فعالیت جامعه

والدین می توانند جهت افزایش آگاهی ها در خصوص مشکلات سوءمصرف مواد در محل و برنامه های پیشگیری مورد نیاز با جامعه خود همکاری کنند.

مربیان می توانند با سیستم مدرسه در مرور برنامه های جاری و شناسایی مداخلات پیشگیرانه ایجاد شده برای دانش آموزان همکاری کنند.

رهبران جامعه می توانند گروه هایی را برای ایجاد طرح پیشگیری، هماهنگ کردن منابع و فعالیت ها و همچنین حمایت از پیشگیری های مبتنی بر تحقیق در کلیه بخش های جامعه سازمان دهند.

 

 مترجم: مریم گلی زاده

منبع: http://www.nida.nih.gov/pdf/prevention/InBrief.pdf

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Image is not available
etiad.jpg
photo_2019-02-08_18-43-00.jpeg
Slider