شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

شرح وظایف اداره پیشگیری ازآسیب های اجتماعی

 

1-     سیاست گذاری درراستای پیشگیری ( سطح اول ) ازآسیب های اجتماعی با اولویت شناسایی آسیب های نوپدید درچهارچوب قوانین ، مقررات واختیارات به منظور ایجادسازوکاروکارهای لازم

2- بررسی ومطالعه درزمینه شناخت پدیده ها ، مسائل وآسیب های اجتماعی واتخاذ تدابیر وسیاست های پیشگیرانه لازم (سطح اول ) با همکاری مراجع ذی ربط به منظور افزایش ضریب سلامت روانی واجتماعی جامعه هدف

3- تعامل ، هماهنگی وهمکاری بابخشهای اجتماعی سایردستگاهها ، مجامع ، کمسیونها ، شوراها وکارگروه های تخصصی به منظور برنامه ریزی وتنظیم خط مش ها درراستای پیشگیری ازآسیب های اجتماعی جامعه هدف ودستیابی به سایر اهداف مورد نظر

4- بررسی واظهار نظرپیرامون طرح ها وپیشنهادات ارائه شده ازسوی سایردستگاهها درحوزه آسیب های اجتماعی

5- همکاری وتعامل با نهادهای مدنی وسازمان های مردم نهاد فعال درقلمر وپیشگیری ازآسیب های اجتماعی   ( سطح اول) درجامعه هدف درچهار چوب قوانین ، سیاست های کلی وبرنامه های ابلاغی .

6- بررسی ، مطا لعه واظهار نظر پیرامون قوانین ، مقررات ، تصویب نامه ها ، دستورالعمل های پیشنهادی ، استانداردها ومقاوله نامه ها ، توصیه نامه ها وآئین نامه های سازمانهایبین المللی درحوزه پیشگیری   (سطح   اول ) از آسیب های اجتماعی جامعه هدف

7-تبیین وتدوین برنامه های کلان درحوزه پیشگیری ازبروز ویا تشدید آسیب های اجتماعی درجامعه هدف درقالب تهیه بسته های آموزشی پیشگیری

8-سیاست گذاری وبرنامه ریزی درراستای اجرای طرح فراگیرایجادوارتقاء خدمات مشاوره ای وروان شناختی درجامعه هدف با همکاری دستگاه های ذیربط

9-برنامه ریزی ونظارت برتوسعه وگسترش اصل 29 قانون اساسی وبرنامه مشترک درارائه مراقبت های بهداشتی اولیه به بیمه شدگان ( ماده 148 قانون کار )

پایش وارزیابی روند برنامه های پیشگیری ازآسیب های اجتماعی وسلامت محیط کار

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Heading layer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Image is not available
etiad.jpg
photo_2019-02-08_18-43-00.jpeg
Slider